Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24
  Dokumenty »

  SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 23-11-2007   10:37:31
  

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach.

PODSTAWA KONSTRUOWANIA PROGRAMU: Konstytucja RP, Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznegoprzedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110), Ustawa z dnia 24 października 1982r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U nr .75 poz 468), Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593), Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r., Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107), Program Polityki Prorodzinnej Państw z dnia 17 listopada 1998r.przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa, Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczneji w publicznych szkołach (…), Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania (…).

dodał: admin  
 
  PODRĘCZNIKI I PROGRAMY 2007-08 04-06-2007   11:20:53
  

Wykaz podręczników w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach na rok szkolny 2007/2008

-wykaz podręczników dla klas I-III

-wykaz podręczników dla klasy IV

-wykaz podręczników dla klasy V

-wykaz podręczników dla klasy VI

Szkolny zestaw programów  w SP Oleszyce na rok szkolny 2007/2008 dla klas I-VI, KLIKNIJ TUTAJ.

dodał: Administrator  
 
  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 31-01-2006   22:34:27
  

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
SZKOŁy PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w  Oleszycach
System oceniania przyjęty w Szkole Podstawowej  w  Oleszycach ma na celu:
· ujednolicenie na terenie szkoły stosowanych przez nauczycieli kryteriów oceniania,
· prezentowanie jakościowo lepszej informacji dla ucznia, rodziców, nauczycieli o efektach prowadzonego procesu,
· określenie jasnych zasad wzajemnych relacji środowisk zaangażowanych w proces edukacyjny,
· wypracowanie systemowych rozwiązań wspierania rozwoju ucznia,
· usprawnianie procesu kształcenia i wychowania,
· zaspokojenie potrzeb własnych społeczności szkolnej.

Kliknij tutaj.

dodał: Administrator  
 
  REGULAMIN WYCIECZEK 31-01-2006   22:24:39
   Regulamin organizowania 
wycieczek, zajęć i imprez poza terenem szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Oleszycach
Na podstawie:
·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz.U. z 2003r. Nr 6, p. 69)
·Rozporządzenie MENiS z dnia 8 XI 2001 r. (Dz.U. 2001/135/1516)  w    sprawie  warunków i  sposobu   organizowania   przez   publiczne  przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. ustalam regulamin organizowania  wycieczek, zajęć i imprez poza terenem szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Oleszycach.

Kliknij tutaj.
dodał: Administrator  
 
  ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW 31-01-2006   22:15:16
  

Zasady zachowania uczniów
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II W OLESZYCACH
 I. Zasady zachowania uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.

Kliknij tutaj.

dodał: Administrator  
 
      skocz: [1][2][3][ 4 ][5][6]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urzšd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl